خدمات تلفن ثابت

نسل جدید تلفن ها که بروی بستر شبکه ارایه میشود و تمامی نیازها و امکانات مورد نیاز بروی سرویس های تلفن را پشتیبانی میکند. امکاناتی از قبیل ترانک بدین معنی که شرکتها و موسسات فارغ از تعداد تماس ورودی و خروجی با یک سرشماره برقرار می شود.