تعرفه اینترنت بی سیم اشتراکی


پهنای باندزمانحجم( گیگابیت)شرحقیمت ( تومان)
1024k 1ماهه3اینترنت 1 تا 2 مگابیت -3 گیگ 15,000
1024k 1ماهه5اینترنت 1 تا 2 مگابیت -5 گیگ 21,000
1024k 1ماهه10اینترنت 1 تا 2 مگابیت -10 گیگ 32,000
1024k3ماهه3اینترنت 1 تا 2 مگابیت -3 گیگ27,000
1024k3ماهه5اینترنت 1 تا 2 مگابیت -5 گیگ 33,000
1024k3ماهه10اینترنت 1 تا 2 مگابیت -10 گیگ 47,200
1024k6ماهه10اینترنت 1 تا 2 مگابیت -10 گیگ66,000
1024k6ماهه20اینترنت 1 تا 2 مگابیت -20 گیگ 92,000
1024k6ماهه40اینترنت 1 تا 2 مگابیت -40 گیگ 128,800
1024k12ماهه40اینترنت 1 تا 2 مگابیت -40 گیگ179,200
1024k12ماهه60اینترنت 1 تا 2 مگابیت -60 گیگ 213,400
1024k12ماهه100اینترنت 1 تا 2 مگابیت -100 گیگ 273,400

پهنای باندزمانحجم( گیگابیت)شرحقیمت ( تومان)
2048k 1ماهه3اینترنت 2 تا 4 مگابیت -3 گیگ 17,000
2048k1ماهه5اینترنت 2 تا 4 مگابیت -5 گیگ 23,000
2048k1ماهه10اینترنت 2 تا 4 مگابیت -10 گیگ 34,000
2048k3ماهه3اینترنت 2 تا 4 مگابیت -3 گیگ33,000
2048k3ماهه5اینترنت 2 تا 4 مگابیت -5 گیگ39,000
2048k3ماهه10اینترنت 2 تا 4 مگابیت -10 گیگ 53,200
2048k6ماهه10اینترنت 2 تا 4 مگابیت -10 گیگ78,000
2048k6ماهه20اینترنت 2 تا 4 مگابیت -20 گیگ 104,000
2048k6ماهه40اینترنت 2 تا 4 مگابیت -40 گیگ 140,800
2048k12ماهه40اینترنت 2 تا 4 مگابیت -40 گیگ 203,200
2048k12ماهه60اینترنت 2 تا 4 مگابیت -60 گیگ 237,400
2048k12ماهه100اینترنت 2 تا 4 مگابیت -100 گیگ 297,400

پهنای باندزمانحجم( گیگابیت)شرحقیمت ( تومان)
4096k1ماهه3اینترنت 4 تا 8 مگابیت -3 گیگ23,000
4096k1ماهه5اینترنت 4 تا 8 مگابیت -5 گیگ29,000
4096k1ماهه10اینترنت 4 تا 8 مگابیت -10گیگ40,000
4096k3ماهه3اینترنت 4 تا 8 مگابیت -3 گیگ51,000
4096k3ماهه5اینترنت 4 تا 8 مگابیت -5 گیگ57,000
4096k3ماهه10اینترنت 4 تا 8 مگابیت -10 گیگ71,200
4096k6ماهه10اینترنت 4 تا 8 مگابیت -10 گیگ114,000
4096k6ماهه20اینترنت 4 تا 8 مگابیت -20 گیگ140,000
4096k6ماهه40اینترنت 4 تا 8 مگابیت -40 گیگ176,800
4096k12ماهه40اینترنت 4 تا 8 مگابیت -40 گیگ275,200
4096k12ماهه60اینترنت 4 تا 8 مگابیت -60 گیگ309,400
4096k12ماهه100اینترنت 4 تا 8 مگابیت -100 گیگ369,400

پهنای باندزمانحجم( گیگابیت)شرحقیمت ( تومان)
8192k1ماهه3اینترنت 8 تا 16 مگابیت -3 گیگ27,000
8192k1ماهه5اینترنت 8 تا 16 مگابیت -5 گیگ33,000
8192k1ماهه10اینترنت 8 تا 16 مگابیت -10 گیگ44,000
8192k3ماهه3اینترنت 8 تا 16 مگابیت -3 گیگ63,000
8192k3ماهه5اینترنت 8 تا 16 مگابیت -5 گیگ69,500
8192k3ماهه10اینترنت 8 تا 16 مگابیت -10 گیگ83,200
8192k6ماهه10اینترنت 8 تا 16 مگابیت -10 گیگ138,000
8192k6ماهه20اینترنت 8 تا 16 مگابیت -20 گیگ164,000
8192k6ماهه40اینترنت 8 تا 16 مگابیت -40 گیگ200,800
8192k12ماهه40اینترنت 8 تا 16 مگابیت -40 گیگ323,200
8192k12ماهه60اینترنت 8 تا 16 مگابیت -60 گیگ375,400
8192k12ماهه100اینترنت 8 تا 16 مگابیت -100 گیگ417,400

تعرفه ویژه


پهنای باندزمانحجم( گیگابیت)شرحقیمت ( تومان)
2048k up1ماهه10اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 10گیگ46,000
2048k up1ماهه20اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 10گیگ68,000
2048k up1ماهه40اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 40گیگ105,600
2048k up3ماهه10اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 10گیگ78,000
2048k up3ماهه20اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 20گیگ106,400
2048k up3ماهه40اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 40گیگ147,200
2048k up6ماهه20اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 20گیگ156,000
2048k up6ماهه40اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 40گیگ208,000
2048k up6ماهه80اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 80گیگ281,600
2048k up12ماهه80اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 80گیگ406,400
2048k up12ماهه120اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 120گیگ474,800
2048k up12ماهه200اینترنت * ویژه*2 تا 6 مگابیت – 20گیگ594,800

پهنای باندزمانحجم( گیگابیت)شرحقیمت ( تومان)
4096k up1ماهه10اینترنت* ویژه* 4 تا 10 مگابیت – 10 گیگ58,000
4096k up1ماهه20اینترنت *ویژه* 4 تا 10 مگابیت – 20 گیگ80,000
4096k up1ماهه40اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 40 گیگ117,600
4096k up3ماهه10اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 10 گیگ114,000
4096k up3ماهه20اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 20 گیگ142,400
4096k up3ماهه40اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 40 گیگ183,200
4096k up6ماهه20اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 20 گیگ228,000
4096k up6ماهه40اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 40 گیگ280,000
4096k up6ماهه80اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 80 گیگ323,600
4096k up12ماهه80اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 80 گیگ550,400
4096k up12ماهه120اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 120 گیگ618,800
4096k up12ماهه200اینترنت * ویژه*4 تا 10 مگابیت – 200 گیگ738,800

پهنای باندزمانحجم( گیگابیت)شرحقیمت ( تومان)
8192k up1ماهه10اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 10 گیگ66,000
8192k up1ماهه20اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 20 گیگ88,000
8192k up1ماهه40اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 40 گیگ125,600
8192k up3ماهه10اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 10 گیگ139,000
8192k up3ماهه20اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 20 گیگ166,400
8192k up3ماهه40اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 40 گیگ207,200
8192k up6ماهه20اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 20 گیگ138,000
8192k up6ماهه40اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 40 گیگ32,800
8192k up6ماهه80اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 80 گیگ401,600
8192k up12ماهه80اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 80 گیگ646,400
8192k up12ماهه120اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 120 گیگ714,800
8192k up12ماهه200اینترنت * ویژه*8 تا 20 مگابیت – 200 گیگ834,800

ترافیک اظافه

حجم( گیگابیت)قیمت ( تومان)
13,000
513,250
1024,400
2042,400
5090,000
100150,000