تعرفه اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)


زمان (ماه)سرعت پایهترافیک (گیگ)قیمت(تومان)
1ماهه 4-40 مگابیت1039,000
1ماهه 4-40 مگابیت2060,000
1ماهه 4-40 مگابیت
50140,000
2 ماهه
 4-40 مگابیت
60150,000
3 ماهه 4-40 مگابیت 120300,000
3 ماهه
 4-40 مگابیت300599,000
6 ماهه
 4-40 مگابیت180450,000
یکساله 4-40 مگابیت300750,000
یکساله 4-40 مگابیت10002,200,000

ترافیک اضافه

حجم( گیگابیت)قیمت(تومان)
5 گیگ15,000
20 گیگ55,000
100 گیگ250,000
  1. قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، 9% مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.
  2. حجم تبادل ترافیک منصفانه ماهانه (FUP) معادل مجموع ترافیک داخل و بین الملل است که به ترتیب به نسبت 1 به 2 تقسیم خواهد شد. بطور مثال برای سرویس 4 مگابیت، 150 گیگابایت ترافیک منظور شده است که مشترک می تواند، 75 گیگابایت اینترنت بین الملل مصرف، یا 150 گیگابایت ترافیک داخلی مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی، به نسبت 1 به 2 محاسبه مي شود.